1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 495. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...ΈρετίησινΟίο],πα- ρά Άντωνίω τω Πινέλλω, 1614 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.351
  3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ