Αργοναυτικά

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 465. [ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ό Ρόδιος, Αργο- ναυτικά] [Ι. Λάσκαρις]. (Έν Φλωρεντία, [Laurent. Franc, de Alopa], 1496) ΣΑΘ.119/ΕΕΟ.Β.Ι.42-3/ΡΟΤ,.37-8/ΔΡΟΥΛ.12 [πρβλ. σελ.13] ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος GC.1060 //'Εθνική Ε.Φ.2607 (Γ.Δ.)-Ρώμη Nazionale 70.4.Β.9 * APOLLONIUS Alexandrinus $λ.'Α- πολλώνιος ό Δύσκολος
  3. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ό Ρόδιος