1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 462. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ τοΰ έν Τύρω ρη- μάδα. Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1745 LEG.A.I.331 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Βουλή Α'ίθουσα Σπα- νίων // Γεννάδειος MGL.53.24
  3. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ τοΰ έν Τύρω