1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 452. ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ. (...In Vinegia, per Christophoro di Zanetti..., 1553) LEG.B.I.289-291
  3. ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ