Θεωρίαι χριστιανικαί

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 440. (-------), Θεωρίαι χριστιανικαί... Ένε- τίησιν, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι, 1763 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.67θ'