Θεωρίαι χριστιανικαί

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 439. (-------), Θεωρίαι χριστιανικού... Ένε- τίησιν, παρά Άντωνίω τφ Βόρτολι, 1751 LEG.A.I.401