Θεωρίαι χριστιανικαί

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 437. (-------), Θεωρίαι χριστιανικαί... Ένε- τίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1699 ΖΑΒ.421 (LEG.r.V.116)'/ ΗΛ.Α.127-9/ΛΑΔ.Β. 245 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος Τ. 1542.8