Επίσκεψις πνευματική …Ενετίησι

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 435. (-------), Επίσκεψις πνευματική ... Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1780* ΖΑΒ.420/ΦΙΛ.Β.65-6/ΛΛΜ.Γ332/ΗΛΙΟΣ.8/ BAR.6/LEG.A.II.328/GRAF.19/VEL.A.103349 ΑΝΤΙΤΥ1ΙΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Χελανδαρίον- 'Αθήναι Βονλή Αίθουσα Σπανίων // Γεννάδειος Τ.435.6
  3. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ Μεθόδιος