1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 422*. ΑΝΘΟΣ τώνΧαρίτων.Βενετία,1682 **ΙΙΛ.Α.32189 1. "Ολοι έξ αντιτύπου το όποιον έκάη. 2. ΚΑΚ. 275, αμφιβάλλει. 3. "Ανευ χρονολογίας, αν και μεταξύ τών βιβλίων τοΰ έτους 1675. Συμπληρώνει ό Μ. Μα- νούσακας, «Άλοΐσιος - 'Αμβρόσιος Γραδενΐγος (1616 ci.-1680)», ΈπετηρΙς Μεσαιωνικού 'Αρ- χείου τ. 5 (1955) σελ. 117 & σημ. 4.