1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 421. ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων... Έκκαθαο- θεν... παρά Αμβροσίου... Γραδενίγου.,.Έ- νετίησι, παρά Νικολάω τω Γλυκεϊ..., 1675 LEG.r.V.105-6 3/ΟΙΚΟΝ. 11/ΛΑΖ.46&'52/ ΚΑΚ. 276 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μεγ.Λανοα 2.17.Α -Ρώμη Vaticana R.G.Misc.IV.676 int.2
  3. Γ. Βεντότη