1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 401. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ... Ένετίησιν, παρά Δημητρίω Θεοδοσίου..., 1780 **IIA.A.326242/nAYA.19/nAn.l79/STOY. 59445