1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 372. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ... Ένβτίησιν, παρ' 'Ιωάννη Πέτρω τω Πινέλλω..., διορθω- θέν... παρά Θεοφύλακτου ...του Τζανφουρ- νάρου..., 1639 BPET.I.17/ZA0.4O8/LEG.r.I.398-9/LEG.Z.47 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Σκήτη Άγ.'Άννης