Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, αρχαίοις συντεθειμένων σοφοίς, επί διαφόροις υποθέσεσιν, ερμηνείας εχόντων επίδειξιν και πραγμάτων ή γενομένων ή ως γενομένων αφήγησιν

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 361. [Α]ΝΘΟΛΟΠΑ διαφόρων επιγραμ- μάτων άρχαίοις συντεθειμένων σοφοΐς ['Ιανός Λάσκαρις]... Florentiae, per Lau- rentium Francisci de Alopa..., 1494 BPET.II.3^A0.119/LEG.B.I.29-38/OLS.E. N°36 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος B/GC. 1206 (έλλιπ.) // Εθνική Ε.Φ.294 (Γ.Δ.) 2πλ. -Ρώμη Casanatense Misc. in 4° vol. 29 // Nazionale 70.6.B.5 // Vaticana, Barb. BBB. III. 1,&Inc. 77
  3. Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, αρχαίοις συντεθειμένων σοφοίς, επί διαφόροις υποθέσεσιν, ερμηνείας εχόντων επίδειξιν και πραγμάτων ή γενομένων ή ως γενομένων αφήγησιν
  4. Ιανός Λάσκαρις