1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 355. (-------), Σύνταγμα Γραφικής Θεο- λογίας... Ένετίησι, έν τή τυπογραφία... Πάνου Θεοδοσίου..., 1795 ΒΡΕΤ.Ι.122/ΛΑΜ.Γ232/ΔΗΜ.Γ.109-110ίδτι συγγραφεύς ό 'Ιωάννης Αιτϊνος]/ΑΝΤ.Β.248/ ΒΡΑΝ.Β.313/ΠΛΟΥΜ.Α.131200/ΡΑΣ.33/ΛΑΔ. A.384/MYT.A.173/IST.ap.51/GAID.II.468-472 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ο ρ ο ς Μεγ. Λαύρα 2. 18.Σ. (3πλ.) -'Αθήναι Γεννάδειος Τ.384.36 // 'Εθνική Θ.13247" -Χίος Βιβλ. Κοραή Θεολ. 2898 // Μονή Άγ. Μάρκου