Γαλλικά
Paris: Typographie Georges Chamerot M. Brunet de Presle, 1873
[296-378] p.
  • Includes bibiographical references

Lettres autographes inedites de Coray a Chardon de La Rochette

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Includes bibiographical references
    1. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
    2. Δάσκαλοι του Γένους