Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων : συλλεχθείσα παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου της Ευρωπαίας Αλβανίας, παρ' ου ιδίοις παρατηρήσεσι, & σημειώσεσιν, επιστολαίς, αποφθέγμασιν, Ελληνο-λατινικοίς, ενδόξων τινών ανδρών βίοις, και επιστημών ορισμοίς πλουτισθείσα : Νυν πρώτον οικείοις αυτού αναλώμασιν εκδοθείσα, & σεβασμίως προσφωνηθείσα τω Γαληνοτάτω, και Εκλαμπροτάτω Ηγεμόνι πάσης Μολδοβλαχίας, κυρίω κυρίω Αλεξάνδρω Ιωάννου τω Μαυροκορδάτω

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χατζηδημητρίου, Γεώργιος, ο εξ Αργυροκάστρου, (18ος αι.)
  5. Βιέννη [Εν Βιέννη της Αυστρίας]: Παρά Ιωσήπω του Βαουμαϋστέρου, 1785
  6. 288 σελ.
    • Τίτλος ράχης : "Γεωργίου του Δημητρίου Γραμμαική [sic] Ελληνο-λατινίς"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές