Ελληνικά
Εν Βιέννη της Αυστρίας: Παρά Ιωσήπω του Βαουμαϋστέρου, 1785
288 σελ.
  • Τίτλος ράχης : "Γεωργίου του Δημητρίου Γραμμαική [sic] Ελληνο-λατινίς"

Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων : συλλεχθείσα παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου της Ευρωπαίας Αλβανίας, παρ' ου ιδίοις παρατηρήσεσι, & σημειώσεσιν, επιστολαίς, αποφθέγμασιν, Ελληνο-λατινικοίς, ενδόξων τινών ανδρών βίοις, και επιστημών ορισμοίς πλουτισθείσα : Νυν πρώτον οικείοις αυτού αναλώμασιν εκδοθείσα, & σεβασμίως προσφωνηθείσα τω Γαληνοτάτω, και Εκλαμπροτάτω Ηγεμόνι πάσης Μολδοβλαχίας, κυρίω κυρίω Αλεξάνδρω Ιωάννου τω Μαυροκορδάτω

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : "Γεωργίου του Δημητρίου Γραμμαική [sic] Ελληνο-λατινίς"
    1. Λατινική Γλώσσα -- Γραμματική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800