Εγκεκριμένη ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3990. — Εγκεκριμένη ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις υπό Ι. Ε. Μεσολωρά, καθηγητού τοΰ ΙΙανεπιστημίου προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγω- γείων. Έκδοσις τετάρτη εγκεκριμένη υπό τοΰ Υπουργείου τής Ιίαιδείας και τής ίερας Συνόδου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Καλαράκη, 11β, οδός 'Αριστεί- δου, 11β. 1899. In-8° de 88 pages.
  3. Ι. Ε. Μεσολωρά