Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετονομασθέντος Σκεντέρμπεη ηγεμόνος της Αλβανίας

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3424. — Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετωνομασθε'ντος (sic) Σκεντέρ- μπεη, ήγεμόνος τής 'Αλβανίας. "Εκδοσις νέα. Έν 'Αθήναις, παρά τω έκδοτη Ν. Μιχαλοπουλω" βιβλιοπωλεϊον ΰπο την μεγάλην οΐκίαν Μελά. 1884. In-8° de 184 pages. Reimpression, sans la preface et l'appendice, de Tedition donnee, en 1848, par Andre Papadopoulos Vretos. Voir, ci-dessus, le n° 1552.
  3. Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετονομασθέντος Σκεντέρμπεη ηγεμόνος της Αλβανίας