Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3206. — Κωνσταντινούπολις κατά τήν έλληνικήν άνθολογίαν ήτοι κατά τα έν τη έλληνιχί) ανθολογία επιγράμματα, μετάφρασις έκ τοϋ αγγλικού πονήματος τοϋ γρα- φέντος παρά τοϋ αίόεσιμωτάτου κ. Κ. Γ. Κόρτης ύπο II. Κοντογεώργη, διδάκτο- ρος τής φιλολογίας και θεολογίας και πρώην διευθυντού τοϋ λυκείου Λευκάδος. Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ά. Κορομηλα, όόός Πεμπτοπαζάρου, άρ. 11. 1880. In-8° de 70 pages et 1 1'euillet blanc.
  3. Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα
  4. Κ. Γ. Κόρτης