3206. — Κωνσταντινούπολις κατά τήν έλληνικήν άνθολογίαν ήτοι κατά τα έν τη έλληνιχί) ανθολογία επιγράμματα, μετάφρασις έκ τοϋ αγγλικού πονήματος τοϋ γρα- φέντος παρά τοϋ αίόεσιμωτάτου κ. Κ. Γ. Κόρτης ύπο II. Κοντογεώργη, διδάκτο- ρος τής φιλολογίας και θεολογίας και πρώην διευθυντού τοϋ λυκείου Λευκάδος. Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ά. Κορομηλα, όόός Πεμπτοπαζάρου, άρ. 11. 1880. In-8° de 70 pages et 1 1'euillet blanc.
Κ. Γ. Κόρτης

Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα