1841. — Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού ύπο Αύγουστου Νικολάου, έςελληνισθεΐσαι ύπο Π. Βράϊλα Άρμένη και Ά. Μαυρομμάτου, έκδοθεΐσαι δε δαπάνη 'Αντωνίου Τερζάκη. Τόμ.ος πρώτος. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεϊον Έρμγ)ς Α. Τερζάκη κα'ι Θ. 'Ρωμαίου. 1855. ln-8° de θ' (9) -+- 623 pages.
Αύγουστου Νικολάου

Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού υπό Αυγούστου Νικολάου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού υπό Αυγούστου Νικολάου