Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού

  1. (11) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1494-1854 TOME PREMIER
  2. 1542. — Γιτά ή Θεσπέσιον μέλος μεταφρασθεΐσα έκ του βραχμανικοΰ πάρα Δημητρίου Γαλανού, 'Αθηναίου, νυν πρώτον ελληνιστί εκδοθείσα καΐ μετά προλε- γομένων και παρατηρήσεων αΰξηΟεΐσα, δαπάνη μέν και μελε'τη Γεωργίου Κ. Τυπάλ- δου, εφόρου τής δημοσίου και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκης, επιστασία δε και διορ- θο')σει Γ. Αποστολίδου Κοσμητοΰ βιβλιοφυλακος. Έν Αθήναις, έκ τής τυπογρα- φίας Γ. Χαρτοφυλακος. 1848. In-8° de un feuillel, πβ' (82) et 126 pages + un feuillet blanc. Les prolego- menes sont dates d'Athenes, 10 mai 1848, et signes de Georges K. Typai.dos.
  3. Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού
  4. Δημητρίου Γαλανού, 'Αθηναίου