656. — Αί καθ' Όμηρον αρχαιότητες και α! Κερκυραϊκαί άρχαιολογίαι ε" τ'' λατινίδος έπί την ελληνίδα φωνήν άντιμετακληθείσαι ΰπο Ε. Α. του Β. πάρα δε τι Ζωσιμαίων αΰταδελφων Α. και Ν. και Ζ. και Μ. φιλοτιμώ δαπάνη τύποις έκδοθε' επί τω διανεμηΟηναι ou)pt!xKf τοις φιλολόγοις, και τν^ άρτισυστάτω α'ισίω τε και °''8 δαίμονι Έπτανήσω ιωνική πολιτοκρατία ΰπερήδιστα και πανευγνωμόνως *να θε'μεναι" δι' επιμελούς επιστασίας τοϋ πανοσιολογιοηάτου ιερομόναχου λου Άδριανοπολίτου. Έν Μόσχα, εν τω τη"ς Κοινότητος τυπογραφείο) ^*" Λιουμπη, Γα ρ ίω και ΙΙοπόβ. αωδ. 1804. In-4° de vi feuillels, 448 pages et dix feuillets non chiffres. A la page 333 commencent les Antiquiles de Corcyre, avec eel intitule : Έκ των 'Αγγέλου Μαρίας Κυϊρίνου τοϋ Ένετοΰ, του ποτέ μεν έπι τών έν ΚεΡ ", έαπολιτευοαένων Λατίνων άονιεπισκοπτ,σαντος, 'έπειτα Βέ εις άξίωαα καροιναλεω? του 'Ρώμης άρβέντος, σύγγραμμα άπο της λατινίοος φωνής Ιξελληνισθέν, περ1 Κερκυραϊκών αρχαιολογιών.

Αι καθ' Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραϊκαί αρχαιολογίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι καθ' Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραϊκαί αρχαιολογίαι