400 . " Ιωσήφ μονάχου του Βρυεννίου τα Ευρεθέντα αξιώσει του υψηλοτάτου *¦ 'εβεστάτου πρώην ήγεμόνος Μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Γρηγορίου Άλεξάν- /,ικα βοεβόδα δι' επιμελείας Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως ήδη το πρώ- j. ,ι°'ς εκδοθέντα. Τόμος ά. Εν Λειψία τη"ς Σαξονίας, εν x5j τυπογραφία του Ρϊι~ΧΟπη "1? \Κί «πφ. j^m αψξή. ]'' , c'e qualre I'euillets, μς·' (46) pages, un feuillet, 500 pages et 14 feuillets, ' c'edicatoire a Sophrone, ancien archeveque de Ptolemai'de. He 1' f euxieme : 4 feuillets, 432 pages et 16 I'euillets. Le litre de ce volume ere de celui du precedent que par la tomaison. ι Tif μονάχου του Βρυεννίου τα παραλειπόμενα εφ οις και του σοφωτάτου ^ σκ°~ου Νοβογροδίας θεοφάνους του ΙΙροκόποβιτζ ιστορία περί τής διαφοράς *)ϊ εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος εκ τής Λατίνων φο)νής έξελληνισθείσα *3l '£~, ^ vf l'0U σο?ωτάτου αρχιεπισκόπου πρώην Σλαβηνίουτε και Χερσώνος κυρίου Εύγε- , '" ίί"λγάρεως άνάκρισις περί Νικηφόρου του Βλεμμίδου, ήδη πρώτον τόποις ^ ια επιμέλεια τε και δαπάνη Θωμά Μανδακάσου ίατροΰ του έκ πόλεως Κα- "ΐ> **μος γ'. Έν Λειψία τήο Σαξονίας, έν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπο. *n~8n c] Utie , Λ e Slx feuillets, λ|3' (32) pages et 466 pages. A la page 307, on trouve ''etui dedieatoire d'EuGENE Bhlgahis a Nicephore Theotokis, concernant dg | SUr Nicephore Blemmydis ; elle est datee du 24 mars 1781. II est rare lOfioo ei ces trois volumes reunis. — Bibliotheciue de S. Marc (a Venise) :
Ιωσήφ μονάχου του Βρυεννίου

Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου, τα Παραλειπόμενα . Του σοφωτάτου αρχιεπισκόπου Νοβογροδίας Θεοφάνους του Προκόποβιτζ, Ιστορία περί της διαφοράς της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος … Ανάκρισις περί Νικηφόρου του Βλεμμίδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου, τα Παραλειπόμενα . Του σοφωτάτου αρχιεπισκόπου Νοβογροδίας Θεοφάνους του Προκόποβιτζ, Ιστορία περί της διαφοράς της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος … Ανάκρισις περί Νικηφόρου του Βλεμμίδου