Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων … Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως …

  1. (11) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1494-1854 TOME PREMIER
  2. 388  Η Λογική έκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθεϊσα υπο Ευγενίου ν°υ τοΰ Βουλγάρεως ' ης προτέτακται άφήγησις προεισοδιώδης περί άρνής και υ χ1]ζ κατά τήν φιλοσοφίαν ενστάσεως ' και προδιατριβαί τέτταρες ε'ισαγο)γικαί Λσαν έν γε'νει τήν φιλοσοφίαν προτελεστικαί ' εκδοθείσα σπουδή τε και φιλο- ¦ ^πανη του έλλογιμωτάτου και εςοχωτάτου έν Ίατροφιλοσόφοις ν.υρίου Θωμά ^'¦ασου τοΰ έκ Καστοριάς. Έν Λειψία τή'ς Σαξονίας, έν τη τυπογραφία "u ΒΡεϊτκ6πφ ¦ έ'τει αψξστ". en ^ feuillels non chiffres, 586 pages;' 10 feuillets non chiffres. On doit, G rei trouver au commencement du volume un portrait grave d'EuGENE Bul- ls' avec cette legende : Παΰρ' εσθ ' α ξυνορών άτρεκεΐ νοος ό'μματι λεύσσω, άλλ' α μέν άμβλυοπώ, εσθ ' α δ' άομματέιο. Get ° Ce^e signature : / .· ,1/ : Stock ad viv : del : el sculps : Lipsiee 1 766. t0j 1Vrage est dedie a Gregoire Ghica, prince de Moldavie. L'epilre dedica- te S a^e c'c I-ieipzig·, 28 mai 1766. Rare, surtout avecle portrait. — Biblio- d6 l'Ecole des langues oricnlales : R. III. 31.
  3. Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων … Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως …