372~ Θεοφύλακτου, αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, 'Ερμηνεία εις τά τέσσαρα υ«γγ^χια μεχο-γΧωττισθεΐσα εις άπλήν φράσιν παρά τίνος σοφοΰ και πεπαιδευ- . «νορος «νωνύμου " τα νΰν πρώτον τύποις εκδοθείσα δια δαπάνης τοΰ τιμιωτά- ^ · Ρίου Κωνσταντίνου Τζελεχούρι έκ πόλεως ΙΙρεμετής, έκ τοΰ κλίματος τοΰ £, _ ω"ατου Άχριδών, και άφιερωθεϊσα παρ' αΰτοΰ τή άγιωτάτη τοΰ Χρίστου h, 'λ κ?1 μεγάλη εκκλησία, επιμέλεια κα'ι διορθώσει τοΰ έν ίερομονάχοις κυρίου ^ ιεΡοσολυμ(του, τοΰ Κυπρίου, εις κοινήν ώφέλειαν τών άναγινωσκόντων. Έν ¦ i'ii? Σαξωνίας, παρά 'Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουήλ ΙΙρεϊτκοπφ. αψξά. en p. l0 c'es'x i'euillels, 529 pages et deux i'euillels. Rarissime. La traduction vulgaire passe pour etre l'oeuvre de Nicepiiore Theotokis.
Θεοφύλακτου, αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας

Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια