370. — Γραμματική γεωγραφική ή μάλλον άνάλυσις καθαρά, έξηκριβωμενϊ] σύντομος του ολοκλήρου σώματος τής νεωτέρας Γεωγραφίας, ήτις με νέαν και μ-^ κώτεραν μέΟοδον θεωρεί και εξετάζει ολην τήν ϋδρόγειον Σφαϊραν, ήτοι τή1' επ^ι νειαν αυτής ' χρησιμωτάτη και πάνυ ωφέλιμος διά εκείνους όπου καταγίνοντα' "' τήν μελέτην τής Γεωγραφίας ' πρότερον μεν ε'ις τήν άγγλικήν συγγραφεϊσα »ι* κτον, ύστερον δε εις τήν γαλλικήν μεταφερθείσα, έξ ής εις τήν Ίταλικήν και 'ε'" ταΐον εις τήν άπλήν των Ελλήνων, εις ην και ηϋξήνΟη τα μάλιστα παρά Τ-'ύΡ > ιερέως Φατζέα του έκ Κηθύρων ' διαιρεΟεϊσα μεν εις τόμους τρεις, άφιερ10''1 δε τω ευσεβεστάτω Γένει τών Γραικών, όπου ένοικεϊ εις τήν μητρόπολιν τών ^ _, τών ' νυν πρώτον τύποις έκδωθεϊσα συνδρομή κυρίου Παναγιώτη Μαζοκοπα*Υϊ Κρητός. Τόμος πρώτος. Ένετίησιν. 1760. Παρά Άντωνίω Τζάττα- licenza de' Superiori e privilegio. Trois volumesin-8°, dont le premier de οβ' (72) -|- 360 pages et deux ca' ¦ le deuxieme de 448 pages ; le troisieme de 476 pages. Seul le litre du lome Ρ . mier est imprime en rouge et noir. Ouvrage Ires rare. Les pages 5 a 12 naires du tome premier sont occupees par une epitre dedicatoire de GE° Phatzeas aux Grecs resident a Venise. La page 16 liminaire contient: b«T λ γος των βιβλίων όπ&ΰ άχρι τής σήμερον είναι τυπωμένα εις τήν τυπογραφίαν μ at

Γραμματική γεωγραφική, ή μάλλον ανάλυσις καθαρά εξακριβωμένη και σύντομος του ολοκλήρου σώματος της νεοτέρας γεωγραφίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική γεωγραφική, ή μάλλον ανάλυσις καθαρά εξακριβωμένη και σύντομος του ολοκλήρου σώματος της νεοτέρας γεωγραφίας