1520 64. ΟΚΤΩΗΧΟΣ. In-8·. Vretos, a qui j'empruntc l'indication de ce livre (Catal. I, ne 3), ajoute : Correctutn a Jano Lascari et impresmm per Zachariam Callier- 1. Voycz la note 1 dc la page 06.SEIZIEME SIECLE. 173 gum. Roma. M.D.XX. II n'est pas impossible que Callcrgi ait imprime* it Rome un livre de cc genre, mais ii est permis de douter que ce livre por- ta t un pareil titrc. VnUos (ibid., en note) affirme que Γ'Οχτώηχο; fut roim- prime" a Voniso, en 1525; cette edition nous est inconnue. 51 MARS 1522 65. Παραχλητιχη σϋν θεώ άγίω, περιέχον (sic) την πρέπουσαν «ύτρ άκολουΟίαν. — Το παρόν βιβλίον τετυπωται j*lv εν Ένετίησι, ττόνω xai δεζιότητι Ηρακλέους τοΰ ΓεράλΧου, άναλώρ,ασι δε, χαΐ πολλώ /ρυσώ χυρίου Ανδρέου τοΰ Κουνάο*ου, τοΰ το -χλαιόν γένος ελχοντος, έχ της των Πατρών πόλεως της Πελοποννήσου. Πέρας ίε ξΰν θεώ εΓληφεν, ετει, άπό χριστού γεννήσεως, χιλιοστώ πεντα- χοσιοστω είχοστώ δευτέρω, μαρτίου εσχάτη φθίνοντος. Vcnetiis in aedibus loannis Antonii et fratrum de Sabio, im- pensis ac cura Domini Andreac Cunadi. M.I).XXII. mense Martio. In folio. Titre emprunto a Vretos (Catalogue, I, n° A), qui ajoutc en note: Έκδοτης TOO ΙχχλησιαστιχοΟ βιβλίου τούτου ιϊναι 6 Ιταλός Νιχήτας ΦαΟστος, δημό- σιος ίν Ένιτία διδάσκαλος τής Ιλληνιχής γλώσσης, μιτά τήν αναχώρησιν τοΟ σοφοΟ Μάρχου Μουσούρου. 51 MARS 1522 ββ. Τριώ&ιον περιέχον την πρέπουσαν αΰτώ άχολουθίαν. In aedibus Antonii et Fratrum de Sabio. Vcnetiis, M.D.XXH. Ένετίησι πόνφ xal δεζιότητι "Ηρακλέους του Γεράλδου, άναλώρασι Άνίρέου του Κουνάδου τοΰ το παλαιόν γένος ελχοντος έχ της τών Πατρών πόλεως της Πελοποννήσου, χιλιοστώ πεντακοσιοστώ είχοστώ δευτέ- ρω. Μαρτίου εσχάτη φθίνοντος. In-folk>. Titre emprunti a Vn?tos (Catalogue, I, n* 5).
Vrettos

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΟΚΤΩΗΧΟΣ