139. ΗΜΠΕΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ. In-4°. Cette odition ne nous est connue que par le Catalogue des Jesuites de lamaison professe, oil elle porte le n° 5017, fonds de Huet. Brunet naissance de I'Eloge de Rhartouros par Joannikios Marcouras (Venise, 1642). On le trouvera a l'Appendice du tome II. 1. Cette absence totale de preuves n'a pas empecho M. C. Sathas (Νεοελληνική φιλο- λογία, pp. 211-212) d'identifier ces deux Theonas. 2. Τότε ήτον κα\ ΰ πολύς και μέγας άνθρωπος & κυρ Θεοφάνης.... κανι ϊβγαλε μαθη- τάς πολλοός βαυμαστους, Θεωνδν τον Θεσσαλονίκης, Άρσένιον Τορνόβου, Δαμασχηνον τ'ον Ναυπάκτου κα\ "Αρτης, Μεθόδιον τον Μελενίχου, Ίερόθεον τον Μονεμβασίας. Ήτον και ό Σίλβεστρος 'Αλεξανδρείας κα\ ό Κυζίκου Ίωάσαφ, κανι ό Λακεδαιμόνιας Δωρόθεος, και άλλοι πολλοί' ΰ Θεωνάς, ό 'Αρσένιος, ό Δαμασκηνός, ό Μεθόδιος, ό 'Ιερόθεος ήσαν πολλά κάλοι, λόγιοι χα\ προκομμένοι (ά Χρονογράφος, Venise, 1676; 4°, pp. υλζ'-υλη'). 3. Turcogrsecia, pp. 267-268 et p. 273. 4. Ibid., pp. 267-268. 5. Ibid., p. 273. 6. Ibid., p. 172. On pcut voir, p. 268 de la Turcogrsecia, le fac-simile de la signature dc Theonas, comme metropolitain de Paros et Naxos.
ΗΜΠΕΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΙΣΤΟΡΙΑ