136. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. [Au r" du dernier f.] Ένετίτοσιν πάρα χριστοφόρω τω ζανέτω. νεωστΐ [/.ετά πολλής έπιαελείας διορθωθέν, και έντυπωθέν, ετει τώ άπό της ένσάρκου οΊκονο^ίας αφνθ'. [/.ηνί αύγουστω. Grand in-4° de 210 ff. non chiffros, divisos en 26 cahiers de 8 ff. chacun, sauf le dernier, qui en a 10. Bibliotheque du Musee Britannique, 471. d. 1. 1559

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ.