128. ΔΙΔΑΟΚΑΑΙΑ ΠΑΡΑΙΝ£ΤΙΚΗ κυροΰ άλεξίου κομνηνοΰ τοΰ λεγο- μένου, σπανέα. [A la fin.| Ένετίησι παρά Χριοτοφόρω τω Ζανέτω. In-4°de 12 feuillets non chiffres, dont le premier et le dernier entitlement blancs. Ce petit poeme a du paraitrc vers 1550, il est imprime avec soin sur tres beau papier. Le titre ci-dessus figure en tete du texte, dont voici le debut : Γραφή και στίχοι διδαχής xai παραινέσεως λόγοι εξ 'Αλεξίου Κομνηνού τοϋ μαχαρίου χείνου, τοΟ θαυμαστοΟ χαι τοΟ σοφοΟ είς σύνεσιν χαί γνώσιν ¦ υίοΟ του τήν απέστειλε 'ς τά ξένα icoO βρισχέτο · 1. Je n'iii conserve la disposition du litre que pour les trois premieres lignes.
κυροΰ άλεξίου κομνηνοΰ τοΰ λεγο-μένου, σπανέα.

ΔΙΔΑCΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΔΙΔΑCΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ