126· ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. [Au r° du dernier f.] Ή θεία αΰτη και ιερά βίβλος, τετύπωται ένετίη- σιν. παρά χριστοφόρω τφ ζανέτω. άναλώμασι [/.εν Κυρίου OajAtacvoO, του έζ έπετίου της ίλλυρίδος. επιτελεία δε και δεξιότητι ραχαηλου κοντελέοντος του έκ (λονεριβασίας. αφν'. [/.ηνι [/.αίω. ιδ'. — αβγδεζ ηθϊκλ|χ.νξοπρστυφχψω ΑΒ. άπαντα είσί τετράδια. In-4° de 208 ff. non chiffres, divises en 26 cahiers de 8 ff. chacun. Sur le titre, une vignette representant Jesus en croix. Belle impression rouge et noire. Bibliotheque nationale de Paris, Β 122 (Inventaire,. Β 1564), Reserve. Michel Conteleon, de Monembasie, qui surveilla l'impression du present livre, exercait en outre la profession decalligraphe. C'est lui qui a execute le manuscrit grec 1729 de notrc Bibliotheque nationale, comme en fait foi la note suivante, qui se lit a la fin : Μιχαήλος Κοντελέων1 χαί ταύτην τήν βί- 6λον8 έξέγραψε μισθώ, μετά τήν δόσιν τϊ^ς έαυτοΟ πατρίδος, τής πελοποννησιακές 'Επιδαύρου. De cette souscription, on petit conclure, avec beaucoup de vrai- semblance, que Michel Conteleon s'etait refugie a Venise, en 1540, lors de la cession de Monembasie aux Turcs par la Serenissime Republique. 10 MAI — 15 JUIN 1550

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.