122. Διήγησις εις τάς πράξεις, τοΰ περιβόητου, στρατιγοϋ τών ρωμαίων, μεγάλου Βελισαρίου. [Au f. 16 τ·.] Τέλος της διηγήσεως τοΰ στρατηγού τών ^ω μα ίων, μεγάλου βελισαρίου. Ένετίησι παρά Πέτρου τοΰ Σαβϊέως. αφμή. μήνη σεπτεβρίω. In Yinegia, per Pietro di Nicolini da Sabio, a instantia di M. Damian di santa Maria. Ne I'anno. M.D.XLVIH. ncl mcsedi Settembre.

Διήγησις εις τας πράξεις, του περιβόητου,στρατιγού των ρωμαίων, μεγάλου Βελισαρίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διήγησις εις τας πράξεις, του περιβόητου,στρατιγού των ρωμαίων, μεγάλου Βελισαρίου