118. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. VENETIIS. [Au v· dii f. 419.] To παρόν ώρολόγιον τετύπωται ένετίησιν. Χναλώ- μασι μέν κυρίου Μαρκίου, τοΰ κέσου, επιμέλεια δε, βασιλείου του βαλέριδος. ετη τω άπό της ένσάρκου οικονομίας του κυρίου ημών Ιησοΰ* χριστού χιλιοστω πεντακοσιοστω τεσσαρακοστοί, εκτω. ιχτηνι σεπτε- ίω Λ'. [Au t-duf. non chiflri de la fin.] Venetiis apud Petrum, & Corne- lium nepotem de Nicolinis de Sabio. Expensis Melchioris Sessap. Anno dfii m.d.xlvi. Mensis Settembris. Ties petit in-8° de 419 ff. chiffres et de 1 f. non ehiffre, au verso du- quel se trouve, ainsi que sin· le litre, une vignette representant un Chat assis. Impression rouge et noire. Bibliothequc du Μ usee Britannique, 1111. a. 5. Basils Vai.khis ou Vahelis*, editeur du present Iivre, etait natif de Cor- fou et futelu, enl'annee 1554, cure deSaint-Georges-des-Grecs, a Venise*. II excrcait, en outre, la profession de calligraphe, comme en font foi les deux souscriptions suivantes : Έτελειώθη to παρόν βιβλίον 6to χειρός έμοΟ Βασιλείου Βαρέλη, έν έτει τώ άπό θεογονίας χιλιοστω πενταχοσιοστή τεσσαραχοστώ πρώτω, μην'ι μαρτίω, έσχατη φθίνοντος ¦ iv Tfj έχλαμπροτάτη πόλει τών Ούενετών (Ms. grec 2714 de notre Bibliothequc nationale, f. 128 v°). To παρόν βιβλίον πέρας είληφεν ήδη συν θεφ, δια συνδρομής χα'ι εξόδου τοΟ πάντ' αρίστου, ευγενέστατου τε χαΐ λογιωτάτου χυρίου 'Αντωνίου τοΟ Καλλιέργη · μετεγράφη δέ παρ' έμοΟ Βασιλείου Βαλέριδος, Ένετίησιν, Ιτει τώ άπό τής ΧριστοΟ τοΟ θεοϋ ημών γεννήσεως αφμδν, έν μην! άπριλλίω, ε!ΐ (Ms. grec 1720 de notre Bibliotheque nationale, a la fin). ' 1. J. Vcloudo avail deja uote cette duplicity de nom : Βασίλειος Βαρέλης η Βαλέρι; ('Ελλήνων ορθοδόξων άποιχία έν Βενετία, ρ. 170). Elle est confirmee par les deui sous- criptions que nous rapportons ici. 2. J. Vcloudo, 'Ελλήνων ορθοδόξων άποιχία έν Βενετία, ρ. 170. BBLIOeRAFHIK HEM.KMQUK. IK βρ

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.