114. ΤΥΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ -.ΑΠΟΡΡΗΤΑ:- Con Priuilegio dello Illustrissimo Senato Venelo, che per anni died niuno ardisca la presente opera Greca intitolata Tijpicon, stampare, ne far slapare, ne stampata uendere in tutli iluoghi del suo Dominio, sotto le pene in esso priuilegio conlenule, come amplamenle nel prefato appare1. [Au v° du f. 195.] - Ένετινισιν, εν obebf Ιωάννον άντωνίου και πέτρου των σαβιέων και αΰταδέλφων. «φ|/.έ. Ιαννουαρίω, ο*'. In-folio de 196 IT. non chiffres, divisos en 25 cahiers de 8 IT. cliacun, sauTle cahier 17 (rp), qui n'en a que 4. Signatures aa-&o> et ΛΑ. Le f. 152 est enlierement blane; le verso des IT. 1 et 172 et le recto du dernier soul Llancs. Sur le litre, la marque ΐι la Fouine, avee les mots 'Ανδρέου sur le cote gauclie et Κουνάδου sur le cote droit. Cette marque est repctee au V du dernier f., mais sans le nom d'Andrd Counadis. Texte a deux colonnes, 40 lignes a la colonne plcinc. Impression rouge et noire."· Bibliotheque Mazarine, n° 1146 B. Bibliotheque royale de Munich (2 exempl.), Liturg. 402 et 405, folio. L'edileur de cc precicux volume, Amnionic Nucms, sur lequel nous avons donne precedemment une notice biographique (voy. p. 241), a mis en tete du present livre la preface suivantc (f. 2 r" et v") : τοισ en τω απωτατο κληρο ενλριθμογμενοισ χριςτιανοις ορθοδοεοις ανδρονικος νοτκιος ο κερκτιάιος εν κυριο χαιρειν. Πολλάκι; ψΛ άπορήσαι συνέβη τίνο; χάριν, to θεοτί[/.Υ)τοι [/.ύσται και πρότπολοι του θεανθρώπου Ίησοϋ, οί τάς ίερά; βύβλου; προ η^ών έντυποϋν έγχειρίσαντε; και τοϋ ο"υ) λεγομένου Τυπικού συν τοΐ; αύιοϋ 1. On n'a conserve la dis|H>sition du lili'C n,ue pour les niols gives. SE1Z1EME SIKCI.i:. 20* απόρρητοι; ουκ έμνή^Οησαν · δι' ου δη και ταΐ; άλλαι; άπάιαι; βύβλοι;, λέγι» δήταΐ; —ρό; έκκλητιαττικήν ιτυντεινούται; άκολουΟίαν, χρήσθαι προ; δόςαν και ΰμνον τοϋ παμβααιλέω; θεοϋ καλώ; και άπταίττοι; έχομεν. Ου γαρ ουν οιομαι του; άνδρα; δια τίνα ραΟυμίαν ή φειδώ χρημάτων έ; τόδ' άναβαλέ7ΐα

ΤΥΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΥΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ