112. Ι στορ ία τοΰ ταγ ια- ιέ ρα Ποϋ την στ)|/.εριντ]ν Υΐαέρχν 2αν αυτόν ουδέν εφάνη Ε'ις 6V ορίζουν οί χριστιανοί. Venetiis, 1544. Cello edition de Vllistoire de Tagiapiera ne m'cst coiuiuc que par le Catalogue de la Bibliotbeque d'Augsbourg de Ebinger (p. 129). Ellc a dispnru de la bibliotbeque de cede villc. ft 544] 1 Ιό. Σταύρωσις του κυρίου τ,αών Ίησοΰ χριστού : auloi'O Marino I'haliero. [Venetiis, 1544.] Ce Iivre ne m'est ronnn que par 1c Catalogue de la Bibliotbeque d'Augs- bourg de Ebinger (p. 129). II a disparu de la bibliotbeque de celte villc Kbinger a dii, si je ne mo trompe, loniber dans quelque meprise en transcrivant le litre ci-dessus. En el'fet, le fanieu\ doge Marino Faliero a inspire an nioins un, sinon deux poemes en grec vulgairc et en vers poli- tiques, dont j'ai public des cxtraits1, d'apres unc copie manuscritc qui fait parlic d'un recueil factice conserve1 a la bibliotbeque Ambrosienne, sous, la notation : Υ 89 p. sup. Γη fragment est ainsi iiililule : Ιστορία κα'ι δνειρο TOO ευγενέστατου άρχοντος κυρίου Μαρίνου Ψαλιέρου. Και όπου θωρείς γράμμα Φ, μιλεί ό Ψαλιέρος · "/.α: ό"ου θωρείς Μ, μιλεί ή Μοίρα · και όπου θωρείς Λ, μιλεί ή 'ΛΟοΟσο-α- και ό-ου θωρείς II, μιλεί ή ΙΙοΟοολα. In autre fragment, depourvu de litre, sc terininc par les deux vers suivanls, qui out pu faire croire a un lecteur inattcntif que Marino Faliero etait rauteur du poenie : Ός ίοεπά ίτελειώΟηκεν ή >5ίμα τοΟ Ψαλιέρου τά^ρέντη τοΟ μισέρ Μαρή, τοΟ παλαιοΟ τοϋ γέρου. Ce poeme, imprime ou simplcmcnt rclie a la suite de la Σταύρωσις, n'a-t-il pas pu amener une confusion cntre les deux ouvrages? L'erreur en parcille mature est d'aulant ]>lus facile que les livres populaires grecs publics a celte epoque n'ont parfois qu'un litre de ddpart en minuscules, eomnic le I. MbtioUteque yrecquc vulgairc (l'aris, 1881, in-8"), 1. II. pp. lxii ct suiv.

Ι στορία του ταγιαιέρα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ι στορία του ταγιαιέρα