110. ΙΑΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ TOY ΡΥΝΔΑ- KHNOY ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ianp· Lascaris rhyn- DACENI EPIGRAMMATA. PARISIIS, Apud Iacobum Bogardum, sub insigni D. Chri- stophori, 6 regione gymnasij Cameracensium. 1544. In-4° de 20 ff. chiffres. Cetle edition conlient quelques epigrammes de plus que cejle dc 15271. Nous en reproduisons uue ci-dessous. En outre, 1. Vrctos (Catalogue, II, p. 27, n° 39, en note) cite, a la date de 1542, line edition de CO livre, dont lc tilrc n'olTrc aveu la prcscnte que les deux differences suivanlcs : avaul 264 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. l'epilrc dcdicatoirc a subi la legere modification suivanle : « ...Id quoquc fecisti Immanissime ut cum eo non paucos mihi menses vivere, nee amico solum, sed ad poetarum quoque vestrorum intelleclum prseceptore familiariter uti liceret. Cujus quidein cxccllcntcm in roinana lingua uedum sua peritiam pluribus hie verbis DC fusius persequar, etc. » Bibliotheque nationale de Paris, Υ -J· 541. ΕΙΣ ΓΕΩΡΠΟΝ ΡΑΛΑΗΝ. Ναυτίλοι ώ πλώντε; έπ' άντολίνιν ά—ο δυα^.ών, ν? ι παρεξ ακρν); ιτητατ' εσω λΐ|Λενος· έ'νθ' άνατΓαυιτά|Λενοι μεγάλου κόλποιο δίαρρια, ές πόλιν άκ|.ι-7)τες θεύσετε Μασ
ΙΑΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ TOY ΡΥΝΔΑ-KHNOY

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ