107. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ παιδαγωγός. [Au f. 14 ν0.] Έτυπώθη εις την βενετίαν έν οίκι'α βαρΟολομαίου τοϋ καλλιγράφου. α<ρ[Αθ". μηνός Ιανουαρίου β'. 1. Catalogue Bibliothec» amplissim;e Rcipublicae Augustana;, etc. Augustx Vindclico- rum, 1633, in-folio. SEIZIEME SIECLE. 247 ln-4° de li feuillets non chiffres', signes α, ρ, γ, δ, ?', τ', Κ. Lc litre ci-dessus se trouve en tete du f. 2 r°. Le premier f. est occupe (r° et v°) par la curieuse epitrc de Nicolas Sophianos a Denys, 6v6que de Mylopotamos. Bibliotheque Bodleienne, S 241 Theol. 8°. Seul exemplaire connu. J'ai donne une edition nouvelle de cette traduction du ITepi παίδων άγωγ})
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ παιδαγωγός.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ παιδαγωγός.