102. Πένθος θΑνάτου, ζωής μάταιον, και προς θν επιστροφή : — [Au f. 15 ι-.] Ένετίτισι ετη άπο χϋ χγμ.γ'. ρ]νί αΰγούστω. ιδ\ [Am/. 15 v.] In Vinegia, per Μ. Damian di santa Maria, ne l'anno del Signorc MDXLUI. Petit in-4° de 16 ff. non chiffres (dont le dernier entierement blanc), en un seul cahier signc A. 26 vers a la page pleine. Marque d'Andre Counadis sur le titre. Au f. 2 v°, il y a un bois representant la Mort, amide d'unc faux, d'une epee et d'un arc; clle est debout sur un cercueil rempli d'os- sements, et entoure de femmes eplorees et d'hommes qui semblcnt vouloir rcconnaitrc les restcs qu'ils ont sous les yeux. Au-dessus de cebois, on lit: "Ανθρωποι, μή θαυμάζετε, ζεύροντα τ' ειμ' εχθρός σας, χ' ήμερα νύχτα πάντοτε δέν λείπω 'χ τό πλευρό σας. Ναι, πάντοτε τρόπον τινά 'χ τόν χόσμον νά σας βγάλω, SEIZIEME SIECLE. 239 χή αϋτοΟ ποϋ χοίτονται χή αυτοί βιάζομαι να σα; βάλω * ούτως γάρ 5νι πρόσταγμα χαί ορισμός Κυρίου, δια τήν πλάνην τοΟ 'Αδάμ χαί δόλον τοΟ θηρίου1. Ala fin du ροέηιο (f. 15 r°), setrouvcnt les vers suivants, ou 1'autcur donne dcs instructions pour la gravure de la vignette et indique memo l'cndroit oil cllc doit etrc placec : To πρώτον φύλλον πρόσεχε άγραφον νά τ' άφήσης, χαί τάφον Ινα δολερόν ς αυτό νά ζωγραφήσης · νά γέμη στιάτα ανθρώπινα χαί γύρω νά στέκουν πλήθος άνδρες, γυναίκες, λυπηρά και με θλιμμένον ήθος · χαί ολίγο απάνω άς στέκεται ό Χάρος, κή άς βαστάζη τών τριών λογών τά άρματα έκεΤνα ποΟ μδς σφάζει, τό δρέπανον χαί τό σπαθί, δοξάρι μέ σαγίτταις, χή ομπρός του άς ήναι χεφαλαϊς, άς δείχνη δτι πατεί ταις. Κα'ι τους στίχους δπου βάνω γράψε άπ' τόν Χάρον απάνω. Lcs fT. \ (v°) et 2 (r°) sont occupcs par le prologue suivant : Δ. TOV ZHNOY. Ποίημα ε'στίν τό έμπροσθεν κ' εβγαλ[Λα 'κ την Κορώνη άπό τόν Γιοΰστον τόν σοφόν. τρέχουσιν δύο χρόνοι*, [ποΰ] τόν νουν είχε

Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς θν επιστροφή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, και προς θν επιστροφή