97. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ [Au r"duf. 231.] Ή των τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία : — α β γδεζηθικλ|Λνξο-ρστυφχψω ΑΒΓΔΕ : — 'λχαντχ είσι τετράδια. Omnes quatcrniones. Vcnctiis per Stephanum Sabicnsem, Sumptu domino Hieronymo Giraldo dc Marcndclli, & domino Da- miano de santa Maria da Spici, socii in solidum. MDXXXVIII men- sis Octobris. In-folio de 252 ff. non chiffres, divises en 29 caliiers de 8 if. chacun. Pages a deux colonnes; 41 lignes a la colonne pleine. Le f. 252 est entie- rement blanc. Impression rouge et noire. Bibliotheque royale de Munich, Liturg. 526, fol. 1559

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ