96. ΓΡIΩΔΙΟΝ : - [Au ι* du f. 281.) To παρόν βιβλίον τετύπωται [λέν ένετίησι, πόνω και δεζιότητι δη[Αητρίου τοϋ ζηνωνος, άναλώ[χ.α<7ΐ δέ, δα;Λ.ιανοΰ του έκ σπετζίου της ίλλυρίδος. πέρας δε ςΰν θεώ είληφεν, ετει, άπό της χρι- στού γεννήσεως, χιλιοστώ πεντακοσιοιττώ τριακοιτω όγοόω. Ιουνίου ποώτη ισταμένου : — αβγδεζηθικλ^νζοπρ'ττυφχψω : — ΑΒΓ ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΤΦΧ : — "Απαντά έστι τριάδια, πλτ,ν τοΰ πρώτου, και τοϋ τελευταίου, ών τό ;χέν τετράδιον, τό δε πεντά- διον : — Omnes sunt terniones, Exceptis primo quaternione, et ultimo quinternione. Yenetiis in Aedibus Stephani Sabiensis Impensis 1. Άποχάλυψις της υπεραγίας Θεοτόκου, ήτις χατέβη εις τον άδην χαι είδε πώς κολάζονται ο'ι αμαρτωλοί- Έν 'Αθήναι:, 1870. — In-52 de 16 pp. 2. Έλληνομνημων, ρ. 650 (e'est-a-dire dans lc u* 11 de cc Kecucil, u· dont quclques cxcmplaircs seulcnicut out ete distribues ct qui manque dans la plupart des oil lections). 3. Voy. Lixsecios, Caial., t. I, p. 161.

ΤΡIΩΔΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΡIΩΔΙΟΝ