94ΩΡΟΛ01ΊΟΝ αφλέ. [Au v° de l'avant-dernier f.] To παρόν ώρολόγιον ένετίαις, έτυπώσατο [λεν Βαρθολομαίος ό καστερζαγεϋς, άναλώριασι δε Οϋϊκεντίου και Ιωάν- νου Φραγκίσκου των τρινκαουελών. ετει τω άπο τΐίς ένσάρκου οικονο- μίας του κυρίου ημών ί-ησοΰ χριστού, χιλιοστω πεντακοσιοστω τρια- κοστή πέμπτω. Petit in-8° de 232 ff. non chiffres, divises en 29 cahiers de 8 ff. chacun, signes A-Z et AA-FF. Marque de I'imprimeur sur le titre et au verso du dernier feuillet. Impression rouge et noire. Vendu 43 fr. a la vente de J. Renard, en 1881. Bibliotheque nationale de Paris, Β 134 (Inventaire, Β 3585). Bibliotheque du Musee Britannique, 843. d. 1. NOVEMBRE 1556

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.