93. ΑΛΚΙΝΟΟΥ ΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ. ALCINOI SERMO DOCTRINALIS DE DOGMATIBUS PLATONIS. Ένετίησι παρά Στεφάνω τω Σαβϊέφ αφλέ. [Au γ» du dernier f.] Ένετίησι, παρά Στεφάνω τφ Σαβϊέφ αφλέ, μηνί μαρτίφ. SEIZIEME SIEGLE. 225 Petit in-8° de 44 ff. non chiffres, divises en 6 cahiers, dont les 5 pre- miers de 8 ff. chacun, et le 6e de 4 ff. seulement. Signatures αβγδίς-. Marque de I'imprimeur sur le titre. Bibliotheque nationale de Paris, S 800 Reserve. Relie avec le n° 89. Au verso du premier f. on lit l'epitre dedicatoire suivante : ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΤΩ ΣΟΦΩΤΑΤΩ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΤΑΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΩΛΩ ΡΕΝΑΛΔΩ ΤΩ ΠΕΡΙΦΑΝΕΣΤΑΤΩ ΕΓ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. "Ωσπερ τους μετιόντας τα των ρητόρων, πρώτον τα του Άφθονίου προγυμνάσματα μυηθηναι των αναγκαίων είναι δοκεΐ, οΰ'τω και τους μετερχομένουςτά Πλάτωνος, οϋκ αμύητους είναι των δογμάτων εκεί- νου, ά συνέγραψεν δ Αλκίνοος. Έπεί οϋν ή του Αριστοτέλους καΐ Ερμογένους ρητορική, Σώπατρός τε, και άλλων οΰκ ολίγων συγγράμ- ματα των ρητορικών, τά τε του Αφθονίου ηδη τετύπωται προγυμνά- σματα, Πλάτωνος δέ πάλαι τυπωθέντος, ό λόγος ούτος μέχρι και τη- μερον ου τετύπωται , εδοξέ μοι τούτον τυπωσαμένω, άποστεΐλαί σοι τώ άλλω Σταγειροπλάτωνι, τω πάντ άρίστω, και πάντα κεκτημένω οσα ε'ικότως θαυμάζεται. Ούχ ό'τι πρώην οΰκ άνέγνως γε τουτονί, εκ- παλαι γαρ αυτός τους ηγεμόνας τών λόγων και τους εκείνων έξηγητ&ς μετ' επιστασίας διεξεληλυθας, αλλ' δπως τοις μηπω τοϋτον είδόσιν ε'ιδέναι γένοιτο διά σέ. Ασμένως τοίνυν τον λόγον ύπόδεξαι · θρέμμα γαρ Μουσών ούσαν και Χαρίτων τρόφιμον, τοις εκείνων δώροις την σην μεγαλοπρέπειαν δεξιούμεθα. "Ερρωσο. 1. C'est une crreur. Cct ouvrage d'Alcinoiis avail deja etc public trois fois auterieure- ment: en 1521, a Vcnisc, a la suite de YApulie; en aoflt 1552, a Bale, chez Mich. Isengrin, avec uu opuscule de Spcusippe ct un autre de Xenix-rate (grec-latin); ct cu decembre 1532, a Paris, chez Mich. Vascosan. BIELIOCHAPIIIE HKLLEMQCK. 15 .1535
ΑΛΚΙΝΟΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ.