91. απολλώνιος. [A la fin.] In Vinegia, per maestro Stepliano da Sabio : ad instantia di M. Dumian di Santa Maria. 1534. nel mese di Marzo Ένετίητι, -αρα Στεφάνου τοϋ Σχβϊέως. αφλο". (Λ-ηνί μ.αρτίω. Ιη-4° de 50 ff. non cliitfrcs. Edition rarissime, vendue 89 fr. 50 a la quatrieme ventc Dc Bure. Lc litre domic par Vrotos (Catalogue,' II, n° 36) est celui d'entree en matiere. 24 DECEMBRE 1534

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟC.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟC.