90. — : ΑΠΟΣΚΟΠΟΣ : — [Auf. 8 verso.] In Vinegia, per maestro Stephano da Sabio : a instantia di M. Damian di santa Maria. 1534. nel mese di Marzo. ΐνετίτισι παρά Στεφάνου τοΰ.Σαβίέως. αφλδ'. υ,ηνϊ [χαρτιφ. Petit in-4° de 8 ff. non chiffres, en iin seul cahier, signes α Sur le titre, un bois ^ρχκβϊέΓβπιβηΙ grave, emprunte a YAlexandre (f. 5), et represen- tant Philippe endormi, visit6 par un songe que lui envoie Nectenabo. Au bas de cettc meme page se trouve la marque d'Andre Couhadis. Les vers, partages en deux hemistiches, sont imprimes sur deux colonues. 38 ligwes a lacolonne pleine. Le nom de I'auteur ne figure que dans lei titre de de- part (f. i V, col. \) : Άπάχοηος τοϋ Μπεργαδ?| (5ίμα λογιωτάτϊ), τήν ίχουσιν οί φρόνιμοι πολλά ποθεινοτάτη. Consulter sur Γ'Απόκοπος et ses diverses editions ma Bibliotheque grec- que vulgaire, tome H, pp. lxvi-lxvhi. Le texte de I'edition ici decrite est public dans le meme volume, pp. 94 et suivahtes, avec les variantes du manuscrit de Viennc. Bibliotheque royale de Munich, A. Gr. b. 47, 4° (scul exemplaire connu).

ΑΠΟΣΚΟΠΟC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΑΠΟΣΚΟΠΟC