88. Τοϋ σοφωτάτου ψελλοϋ, σύνταγμα εΰσύνοπτον ε'ις τάς τέσσαρα: μαθηματικας έπιστημας, Αριθμητικών, Μουσικών, Γεωμετριαν και Αστρονομίαν. Ενταϋθ' Αριθμών συντομωτέρα φράσις. Τη; Μουσικής σύνοψις ηκριβωμένη. Σύνοψις αύθις, Γεωμετρίας λόγων. Αθροισις ευσύνοπτος Αστρονομίας. SAPIENTiSSIMI PSELIi opus dilucidum in quattuor Mathcmati- cas disciplinas, Aritlimeticam, Musicam, Geomctriam, & Astrono- miam. Numerorum hie contractior explicatio. Elaboratum Musices Compendium. Copendiu rursus Geometrie rationu. Astronomie coactio perspicua. Vcnctiis. MDXXXTI. Cum gratia. [A la fin.] αβγδεζηθικλμνξ. Ενετίησι παρά Στεφάνω Σαβίω και τοις άδελφοΐς αΰτοΰ, χιλιοστώ πεντακοσιοστώ τριακοσιοστω (sic) δευ- τέρω, ποσειδεώνος τετάρτη. — Non sine Priuilegio mulclaque pe- cuniaria, prout in nostris priuilegiis cotinetur. Petit in-8° de 56 ft", non chiiTres, divises en 14 cahiers de 4ff. chacun. Edition princeps, d'une excessive rareto. Bibliotheque nationalede Paris, V i960 Reserve. Au verso du premier f. se trouve la lettre suivante : NICOLAO REDULPHO, CARDINALI AMPLISSIMO, FRANCISCUS CONTARENUS, F. En disertissimi Michaelis Pselli Mathematicorum libri, qui turn temporis injuria, turn horum intermissione studiorum, ex omni- bus fere mortalium scholis ad musarum sedes concesserant, ad SEIZIEME SIECLE. 213 communem omnium utilitatem typis excusi ab Arscnio, Epidauri archiepiscopo, de graecis litteris quam optime merito, tuis fcli- cissimis auspiciis nuncupantur; ut tu, quippe qui omnium scien- tiarum censor gravissimus ac parens existis, primum ejus hosce labores baud contemnendos ab invidorum morsu eripias, ac tuea- ris. Deinde ipsum quoque et senio, et senili morbo confectum inspicias, ac foveas. Cum primum enim hos tibi placuissc per- spexerit, alios tuis auspicatissimis avibus emittet. Vale. Lcs ff. 2 et 5 sont occupes par cette epitre dedicatoirc : to αιδεσιμωτατο και θειοτατφ καρδιναλει το ρεδουλφω, το μουσων και χαριτων τροφιμο, αρςενιος, ο Μονεμβάσιας αρχιεπίσκοπος, εν κυριο xaipein παντοτε. Έκ της Πελοποννησιακής Επιδαύρου Ένετίαζε αύθις έπανιών, δεύτερον έτος τουτϊ, θειότατε Καρδινάλεων, τι) μεν, αίτησων πάρα της υψηλοτάτης γερουσίας τΓν Ενετών τα προς δημοσίαν ώφέλειαν τοις Έπι^αυρίοις συντείνοντα, τί) δε και αύτος εν μέρει ληψόμε
Τοϋ σοφωτάτου ψελλοϋ

σύνταγμα ευσύνοπτον εις τας τέσσαρας μαθηματικάς επιστήμας, Αριθμητικών, Μουσικών, Γεωμετρίαν και Αστρονομίαν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. σύνταγμα ευσύνοπτον εις τας τέσσαρας μαθηματικάς επιστήμας, Αριθμητικών, Μουσικών, Γεωμετρίαν και Αστρονομίαν.