77. Εύχολόγιον σύν θεώ άγίω [Αετά τίνων αναγκαίων προσθέσεων, των όφφικίων της ρ,εγάλης εκκλησίας, τας χειροτονίας τοΰ επισκόπου χτλ. Ένετίησιν. 1526. Petit in-4". Titre emprunle a Vretos (Catalogue, I, n° 7). 1" JULLET 1527

Εύχολόγιον σύν θεώ άγίω μετά τίνων αναγκαίων προσθέσεων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εύχολόγιον σύν θεώ άγίω μετά τίνων αναγκαίων προσθέσεων