70. - : ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ : - [Au verso do l'uvant-doraierf.] Ή ιερά αΰτη βίβλ,ς τοΰ θείου ΔαΛ, τετύπωται [Αεν Ένετίτρτι. πόνω και δεςιωττιτι οΝη^ητρίου τοΰ ζηνου, τοϋ έκ ζακύνθου. άναλώ^-ατι δε, κυροϋ μέτρου τοΰ κουνάδου, τοΰ το παλαιόν γένος ελκοντος, έκ τνϊς των ιατρών πόλεως ττ,ς πελοπονντόσου. πέρας δέ ξύν θω εϊλτιφεν, ετει από της χΰ γεννήσεως, χιλνοστώ πεντακοοΊοστώ είκοστώ τετάρτω, σκιρο[φο]ριώνος πρώτη φθίνοντος. 01 γοΰν άναγινώσκοντες εΰχειθαι και υπέρ αμφοτέρων : — [Au recto du dernier f.} α. β γ δ ε ζ Υ) θ ι κ λ ;χ. Omnes Quaterniones, praeter (λ Terniones. Venetijs per Stephanum dc Sabio sumptu & requisitione D. Petri Cunadi. M.D.XXHII. In-8" de 94 feuillets non chiffrds. Sur le titre, un bois reprcsentant la Nalivite de Jesus-Christ. Impression rouge et noire. La presentc edition du Psautier est fort belle et plus rare que celle qui paint cliez Aide, vers 1494, par les soins de Justin Decadyos (voy. n° H). Demetrius Zenos, de Zante, pourrait a bon droit etre considere comme le prototype de certains Grecs du seiziemc siecle, pauvres liercs qui, malgre leurs professions multiples, en etaient reduits a vivre au jour la journee. Nous le voyons tour a tour compositeur d'imprimerie, cditeur, traducteur, ralligraphe et marcltand de manuscrits. Un savant injustcment oubliii, auquel Francois L" confia I'instruction de son lils Henri, qui fut lie avec Cbristoplic Longueil, que Janus Lascaris, 180 BIBLIOGRAPIIIE HELLENIQUE. Ktiennc Dolet, Bourbon, Bcrni colebrerent dans leurs poesies, et dont Lazare Balf composa l'cpitapbe, Jerome Fondulo, de Cremonc, envoye par le roi en Italie avec mission d'y aclietcr des manuscrits grecs1, confia a Demetrius Zenos le soin de lui en procurer. Celui-ci ayant rccueilli des manuscrits a Corfou, Zante et autrcs lieux circonvoisins, sc presenta un jour, a Yenise, chez Guillaume Pellicier, ambassndeur de France, avec « quarante pieces dc libvrcs ». Le savant diplomate lui fit bon accucil el s'empressa dc le recommander a Pierre du Chastcl, niaitre dc la librairie royalc. « II m'a scmble, lui ecrit-il, le 10 pullet 1540, que nc pouvoie ndrcsscr miculx le- dicl affaire que a vostrc Reverence... II y a aucuns libvrcs qui sont idem nuinero que ceulx qui se trouvent au catalogue de ceulx qui ont cste pre- sentee par M. Eparclio, commc bien verres par celluy que je vous envoye de ceulx dudict Zeno. Mais vous jugcrcs Imp mieulx si ting tel trcsor sc doibt estinier riche pour n'avoir qu'une seulc pierce precicuse decbacune cspece, et certes il y a grant difference, le plus souvent, de volume a volume, de ces mesmes libvres*. La reponse sc fit attendre, maisenfin, le 11 novembre 1540, l'eveque de Honlpcllier put remercier 1'evcquc de Tulle « pour la bonne provision >> qu'il avail obtenuc du roi en favour de Demetrius Zenos. « J'ai retire, ecrit-il dans la inenie Icttre, ledict Dcmctrio en ma maison avecques ung sicn nepveu, Icsquels, ensemble ung aultre Grcc doctissimc ct N. Martin, tous suDizans a mcilleurcs cntrcprinscs, sont journcllcmcnt a racoutrer et corriger bons auleurs grecs, avecques le plus d'excmplaircs que Ton peut trouver*. » Nous ne connaissons que deux mss. copies par D. Zenos : 1° Un coiumcn- taire sur les Psaumcs (appartcnant jadis au cardinal Passionci ct conserve aujourd'liui a la Bibliotheca Angelica a Rome) a la fin duqucl on lit : 'VU- γράφη τοΟτο τό βιβλίον παρά Δημητρίου τοΟ Ζήνου ΖακυνΟίου*. 2"VEsC0fialensis Τ-ΙΙ-18, en tdte duquel Oil lit : Δημήτριος 6 Zijvo; 6 ex Ζακύνθου μΕτέγραψε5. Pour ce qui conccrnc les diverses publications de Zenos, voy. les numcros 71,72,80,83,100, 102 et 126. Bibliotli. du Musec brilannique, 675.e.l. Soul exemplaire connu. 1. La liste dc soixunt» manuscriU Iburnis par lui a eti: cunservcc dans lc Parisiinu grec n" 5064. Elle est prccedcc (f. 69 v) d'un avertissement ainsi concu : « 1529. La nota delli libri grcci die ha havuto il e' Fondulo in Vcnetia, portati a sua Blaesta nella libraria di Fonlanableo; et per il tutto ha dctto a sua Maesta havcre s|»cso Δ 1200, ct have» havuto per spender Δ 4000. II qual Fondulo passo di qucsta vita qui in Parisi alii XII niarcio 1540. A cui il s' Iddio per sua gracia pcrdoni. » 2. J. Zeller. La Diplomatic francaise vers le milieu du seizieme aicclc, daprcs la corrcspondance de Guillaume Pellicier, etc. (Paris, 1881 ; in-8°), pp. 105-104. 5. Id., ibid , p. 115. 4. Cf. Monlfauion, Palaiograpltia grxca, p. 515. 5. E. Miller, Catalogue den m»a. grecs dc I'Esctirial, p. 151. SEIZIEME S1ECLE. 181 13 AOUT 1524 71. ΠΡΟΛΟΠΟΝ : — [Aur*du dernier f.] To παρόν ώρολόγιον έντυπωθέν, πέρας εϊληφεν ηδη σύν θεψ. Πόνω και δεξιότητι Δημητρίου τοϋ ζηνου, τοϋ ζακυν- θίου. άναλώμασι δε, κυρίου Δαρανοΰ τοϋ εκ σπετζίου της Ιλλυρίδος. *Έτει άπ6 της νϋ γεννήσεως, χιλιοστώ, πεντακοσιοατΑ ε'ικοστώ τε- τάρτω, (Ληνός αύγούστου, ιγ'. ΟΙ γοϋν άναγινώσκοντες ευχεσθε καΐ υπέρ αμφοτέρων : — αβγδεζηθικλμνζοπρστυφχψω ΑΒΓΔΕΖΗ : — Omnes sunt quaterni preter a qui est duernus. Yenetijs in Edibus Stephani : sucnptu & requisitione D. Da- miani de S. Maria da Spici Filatoio. M.D.xxiiij. Mense Augusto. Petit in-8° de 250 IT. non chiffies, divises en 32 cahiers de 8 ff. chacun, sauf le premier qui n'en a que 2, bien qu'il soit qualifie de duernus dans .le registre. Signatures a (non indiquee en son lieu), α-ω et A-H. 25 Iignes a la page pleine. Belle impression rouge et noire. Le verso du premier f. est entierement blanc, et celui du dernier est occupe par une marque d'Andro Counadis, qui difiere de celle du titre reproduite ci-dessus, en ce que la bordure est tiree en rouge et que les mots 'Ανδρέου Κουνάδου, egalemcnt imprimis en rouge, se trouvent a l'extorieur de la vignetle, le premier sur le cole gauche, le second sur le cote droit. Rarissime edition. C'est ici le lieu de faire observer que la marque (ΓΑμιηι"; Counadis, dont on vient de donner un fac-similo, est une marque parlante. En effet, l'animal qui figure sur l'ecusson est une FOUINE, laquelle se dit en grec vulgaire ΚΟΓΝΑΔΙ. Les modifications que cette marque subit dans les dif- ferentes editions de Counadis que nous citons par la suite sont toutes fort le^res et ne portent que sur l'encadrement ou sur la place occupee par les mots 'Ανδρέου Κουνάδου OU Τύπο; Κουνάδου. AssCZ SOUVent mmie cette mention n'existe pas, par exemple pour Υ Made de Lucanis (voy. n° 75). Bibliotheque de M. le prince G. Haurocordato. AVRIL 1525

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ