67. Ερωτήματα τοϋ Χρυσολωρα. Περί σχηματισμού των χρόνων έκ των Χαλκονδύλου. Erotemata Chrysolorae. De formatione temporum ex libro Chalcondylae. [A la fin.] Impressum Romse MDXXII. mense Iunio. In-8° de 152 ff. non chiffres, divises en 55 cahiers de 4 ff. chacun, si- gnes Α-Ω et α-t. Rarissimc edition. Les caracteres sont les memos que ccux dont s'est servi Zacharie Callergi pour imprimer le Dictionnaire de Guarino (voy. le n° suivant). 27 MAI 1525
Χρυσολωρα

Ερωτήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτήματα