66. Τριώ&ιον περιέχον την πρέπουσαν αΰτώ άχολουθίαν. In aedibus Antonii et Fratrum de Sabio. Vcnetiis, M.D.XXH. Ένετίησι πόνφ xal δεζιότητι "Ηρακλέους του Γεράλδου, άναλώρασι Άνίρέου του Κουνάδου τοΰ το παλαιόν γένος ελχοντος έχ της τών Πατρών πόλεως της Πελοποννήσου, χιλιοστώ πεντακοσιοστώ είχοστώ δευτέ- ρω. Μαρτίου εσχάτη φθίνοντος. In-folk>. Titre emprunti a Vn?tos (Catalogue, I, n* 5).

Τριώδιον περιέχον την πρέπουσαν αυτώ ακολουθίαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τριώδιον περιέχον την πρέπουσαν αυτώ ακολουθίαν