65. Παραχλητιχη σϋν θεώ άγίω, περιέχον (sic) την πρέπουσαν «ύτρ άκολουΟίαν. — Το παρόν βιβλίον τετυπωται j*lv εν Ένετίησι, ττόνω xai δεζιότητι Ηρακλέους τοΰ ΓεράλΧου, άναλώρ,ασι δε, χαΐ πολλώ /ρυσώ χυρίου Ανδρέου τοΰ Κουνάο*ου, τοΰ το -χλαιόν γένος ελχοντος, έχ της των Πατρών πόλεως της Πελοποννήσου. Πέρας ίε ξΰν θεώ εΓληφεν, ετει, άπό χριστού γεννήσεως, χιλιοστώ πεντα- χοσιοστω είχοστώ δευτέρω, μαρτίου εσχάτη φθίνοντος. Vcnetiis in aedibus loannis Antonii et fratrum de Sabio, im- pensis ac cura Domini Andreac Cunadi. M.I).XXII. mense Martio. In folio. Titre emprunto a Vretos (Catalogue, I, n° A), qui ajoutc en note: Έκδοτης TOO ΙχχλησιαστιχοΟ βιβλίου τούτου ιϊναι 6 Ιταλός Νιχήτας ΦαΟστος, δημό- σιος ίν Ένιτία διδάσκαλος τής Ιλληνιχής γλώσσης, μιτά τήν αναχώρησιν τοΟ σοφοΟ Μάρχου Μουσούρου. 31 MARS 1522

Παρακλητική συν Θεώ αγίω περιέχον (sie) την πρέπουσαν αυτή ακολουθίαν.- Το παρόν βιβλίον τετυπωται μεν εν Ενετίησι πόνω και δεξιότητι Ηρακλέους του Γεράλδου, αναλώμασι δε, και πολλώ χρυσώ κυριου Ανδρέα του Κουνάδου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παρακλητική συν Θεώ αγίω περιέχον (sie) την πρέπουσαν αυτή ακολουθίαν.- Το παρόν βιβλίον τετυπωται μεν εν Ενετίησι πόνω και δεξιότητι Ηρακλέους του Γεράλδου, αναλώμασι δε, και πολλώ χρυσώ κυριου Ανδρέα του Κουνάδου.